Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

пʼятниця, 31 березня 2017 р.

Горное Училище Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи (Горно-заводское дѣло 1915 №8)


Горное Училище Совета Съезда горнопромышленников юга России // Горно-заводское дело. – Харьков, 1915. – 28 февраля (№8). – С. 10588–10589.

Лисичанская штейгерская школа

Начальники и преподаватели лисичанской штейгерской школы, 1898 г. (Фото к 25-летию школы)

Карта полезных ископаемых района Донбасса и Кривого Рога (1930)


Карта полезных ископаемых района Донбасса и Кривого Рога / Сост. Сектор Фондов ГГРУ в 1930 г. - [Л.]: Госкартогеодезия, [1930]. - 3 к. (1 л.) : цв., 2 доп. к.; 45х60 см, цв.

Карта полезных ископаемых района Донбасса и Кривого Рога масштаб 1:1 500 000. Карты полезных ископаемых Керченского и Апшеронского полустрова масштаба 1:500 000. Отдельный оттиск из третьего выпуска «Атласа промышленности СССР», издаваемого Президиумом ВСНХ СССР.

Издание Госкартогеодезии при Институте Геодезии и Картографии ГГУ ВСНХ-СССР. Составлено Сектором фондов Главного геолого-разведочного управления в 1930 г.

середа, 29 березня 2017 р.

Исторические и статистические заметки о Лисичанской штейгерской школе (1910)


Историческія и статистическія заметки Лисичанской штейгерской школе за время ея существованія (1872-1910 г.г.)
 – Лисичанск: Типография «Труд» Тип. Г.Р. Прилихеса, 1910. – 82 с.

Репринтное издание книги «Исторические и статистические заметки о Лисичанской штейгерской школе за время ее существования», дополненное фотоснимками, краткой исторической справкой, осуществлено по инициативе ветерана труда Гудковского Е.П. при финансовой поддержке п/о «Лисичанскуголь» в связи с юбилеями: 276-летия открытия угля в Донбассе, 200-летия начала добычи его в г. Лисичанске — «Колыбели Донбасса», исполняющимися в 1995 году.

Помимо интересных исторических сведений о основании первой штейгерской школы в Донецком бассейне, издание содержит полные списки всех преподавателей и выпускников школы с 1873 по 1910 гг.

Скачать PDF

Для сайта предоставил лисичанский краевед Дмитрий Лагунов. Лисичанский регион - история.

вівторок, 28 березня 2017 р.

Янжул І. Виробництво на Україні (Український робітник, 1926)


Янжул І. Виробництво на Україні / І. Янжул; Перекл. О. Матійченко. – Харків: Український робітник, 1926. – 57 с. – (Бібліотека українознавства).

В умовах сучасної машинової техніки оснівні підвалини промисловости будь-якої країни — це вугілля та залізо. Вугілля є універсальне паливо, що розмірами вжитку займає перше місце серед низки речей опалення дарма, що йому конкурує біле вугілля (енергія падіння води; та нафта; вугілля дає рух більшості фабрик та заводів земної кулі. Залізо є незамінний матеріял для виготування машин та верстатів, для різних тривалих будівель (мостів, наприклад), для знаряддя і т. инш. Що більший розвиток має промисловість даної країни, то більше вона споживає вугілля та заліза.

Україна є надто багата на ці мінерали. Донецький Басейн, що міститься у самому центрі України, є один з найбільших у Европі місцероджень твердого мінерального палива (вугілля, антрациту) та залізної руди.

Сполучення цих двох оснівних для сучасної техніки мінералів зробило з Донбасу що-найбільший промисловий район Союзу Радянських Республік. Загально союзне значіння Донбасу знайшло собі влучну назву у виразі „Всеросійської кочегарні".

Але копальні багатства України не вичерпуються лише вугіллям та залізом. На Донці, недалеко від Никополя, є великі поклади марганцевої руди, що вона має велику вагу у сталеливарній справі. В районі станції Микитівки (Донбас) знаходиться місцеродження живого срібла. Там же, в Донбасі, в районі села Брянцівки, є великі місцеродження кам'янки. У кол. Харківській губернії містяться соляні джерела, що сіль з них добувалася шляхом виварки. Надзвичайно багата Україна на різного роду коштовні глини. Нарешті, хліборобське значіння України й багатства її ґрунту становлять собою основу для розвитку виробництва що до обробки харчових продуктів — цукрового, олійного, борошняного й т. инш.

З другого боку, Україна позбавлена цілої низки важливих корисних мінералів, наприклад, золота, цинку, цини, плинного палива — нафти та инш. Це утворює тісний господарчий звязок України з иншими радянськими республіками Союзу, що й собі теж залежать від українського цукру, вугілля та залізної руди.

Скачать PDF
Источник - электронный архив eScriptorium

понеділок, 27 березня 2017 р.

Барбот де Марни Н. Критический отзыв на Сборник материалов, относящихся до геологии Южной России, изданный Борисяком и Леваковским (Горный журнал 1868 № 3 март)


«Харьковскій университетъ намъ до сего времени не давалъ крупныхъ сочиненіи, но мы кажется не ошибемся, если скажемъ, что дѣятельность его, болѣе чѣмъ всякого другого провинціальнаго университета, была слышна постоянно выходящими, хотя и мелкими, но интересными геологическими извѣстіями и сообщеніями. Накопленіе этихъ извѣстій постоянно обогащало наши свѣдѣнія о внутреннихъ губерніяхъ, представляя факты, интересные какъ для самой науки, такъ и для различныхъ отраслей промышленности, ищущихъ опору въ геологіи. Наконецъ въ минувшемъ году и крупная услуга оказана харьковскомъ университетомъ отечественной геологіи: профессоры Борисякъ и Леваковскій предприняли изданіе сборника матеріаловъ по геологіи южной Россіи и первый томъ такого сборника, весь состоящій изъ оригинальныхъ статей г. Борисяка, лежитъ теперь передъ нами. Важность значенія этого сборника двоякая: онъ столько же важенъ по достоинству сообщаемыхъ имъ свѣдѣніи, сколько и по иниціативѣ обнародованія того огромнаго запаса матеріаловъ, который конечно накопился и въ другихъ университетахъ и который, такъ сказать, лежитъ подъ спудомъ. Привѣтствуя появленіе этого сборнпка, мы надѣемся, что и другіе университы предпримутъ подобныя изданія; надѣяться мы вполнѣ тутъ вправѣ, такъ какъ каждое лѣто, каждое путешествіе, приноситъ геологу новые факты и чѣмъ скорѣе геологъ сдѣлаетъ ихъ извѣстными, тѣмъ большую онъ принесетъ пользу. Университетскіе же геологи наши уже давно совершаютъ такія каждогоднія путешествія.

«Горный Журналъ» всегда имѣлъ въ виду знакомить своихъ читателей съ интересными явленіями геологической литературы; и теперь, по отношенію къ помянутому сборнику, ему особенно пріятно исполнить долгъ свой. Первый томъ, какъ уже сказано, весь состоитъ изъ статей профессора Борисяка. Вотъ названія статей этихъ: 1) О стратиграфическихъ отношеніяхъ почвъ въ Харьковской и прилежащихъ къ ней губерніяхъ. 2) О сѣверномъ и западномъ продолженіи, подъ новѣйшими осадками, западной части донецкой каменноугольной формаціи. 3) Геолого-гидрологическій обзоръ мѣстности, орошаемой нижнимъ теченіемъ р. Дона. 4) Сводъ наблюденій надъ состояніемъ горизонта воды въ нижнихъ частяхъ теченія рѣки Дона и надъ вліяніемъ, на измѣненія этого состоянія, дѣйствія вѣтровъ.»

Кострица Ю.П. Жемчужина Донбасса (2010)


Кострица Ю. П. Жемчужина Донбасса / Ю. П. Кострица. – Лисичанск: Принтэкспресс, 2010. – 78 с.

В книге «Жемчужина Донбасса» рассказано об исторической роли здания бывшей Лисичанской штейгерской школы и о тех возможностях, которые оно может принести городу в случае осуществления идеи - создания в нем городского историко-культурного центра. Автор, посвятивший несколько десятилетий изучению и восстановлению истории Лисичанска и Донецкого бассейна, призывает всех, от кого зависит решение вопроса сохранения этого исторического здания, сплотиться и реализовать предлагаемую идею.

Скачать PDF

Для сайта поделился лисичанский краевед Дмитрий Лагунов. Лисичанский регион - история.

Открытие штейгерской школы в селении Лисичанск (Горный журнал 1873 № 8 август)


Открытіе штейгерской школы въ селеніи Лімчанскѣ. — Въ № 265 «Голоса» за нынѣшній годъ помѣщена слѣдующая корреспонденція изъ Бахмутскаго уѣзда:

30 августа въ селеніи Лимчанскѣ (опеч. - Лисичанскѣ), гдѣ уже давно существуетъ казенный каменно-угольный рудникъ и гдѣ въ послѣднее время построенъ горнымъ вѣдомствомъ доменный заводъ, совершилось событіе, имѣющее большое значеніе для развитія одной изъ самыхъ важныхъ отраслей промышленности — для горнаго дѣла въ донецкомъ бассейнѣ.

Вь этотъ день открыто училище для приготовленія штейгеровъ, обезпеченіе которыми частныхъ предпринимателей составляетъ настоятельную необходимость. Починъ устройства штейгерской школы принадлежитъ Константину Владиміровичу Чевкину, встрѣтившему полное сочувствіе въ министрѣ финансовъ, Михаилѣ Христофоровичѣ Рейтернѣ. Благодаря просвѣщенному содѣйствію этихъ лицъ, мѣстная администрація, при организаціи школы, располагала денежными средствами, давшими возможность устроить просторное и удобное помѣщеніе для классовъ и химической лабораторіи и пріобрѣсти коллекціи физическихъ, геодезическихъ и маркшейдерскихъ инструментовъ, не говоря уже о прекрасной и довольно полной минералогической коллекціи.

Въ 9 часовъ утра, 30-го августа, было совершено молебствіе и освященіе школы въ присутствіи директора горнаго департамента, В. К. Рашета, мѣстныхъ горныхъ инженеровъ, преподавателей и выдержавшихъ пріемные экзамены воспитанниковъ. По окончаніи церковнаго обряда, В. К. Рагастъ обратился къ ученикамъ съ краткою рѣчью, въ которой объяснилъ важность дѣятельности, къ которой они будуть готовиться, и зависимость промышленнаго преуспѣянія юга Россіи отъ уровня развитія горнозаводскаго дѣла.

Нельзя не порадоваться, что, въ близкомъ будущемъ, техническое руководство рудничнымъ дѣломъ будетъ находиться въ рукахъ людей, спеціально для этого подготовленныхъ, и нѣтъ сомнѣнія, что самоучки, эксплаотирующіе въ настоящее время нѣкоторыхъ довѣрчивыхъ предпринимателей, не выдержатъ конкуренціи и будутъ вытѣснены питомцами штейгерской школы.

Штейгерская школа изначальная, г. Лисичанск

Статья известного лисичанского краеведа Николая Николаевича Ломако, о истории первого здания Лисичанского штейгерского училища.
«Под помещение школы и под квартиру инспектора было приспособлено большое каменное казенное здание в центре села Лисичанска, служившее до этого складом хлебных припасов для рабочих казенных рудников...»

Речь Н.Д. Борисяка о развитии горного промысла на юге России (Горный журнал 1868 № 11 ноябрь)


200 лет со дня рождения Никифора Дмитриевича Борисяка

Сегодня, 27 марта, исполняется 200 лет со дня рождения Никифора Дмитриевича Борисяка (1817-1882), выдающегося геолога, одного из первых исследователей геологического строения Донецкого бассейна.

Борисяк Никифор Дмитриевич (15 (27) марта 1817, с. Риги Полтавской губернии — 18 (30) марта 1882, с. Золотоноша Полтавской губернии) — геолог, природовед, профессор Харьковского университета, исследователь геологического строения юга России, в особенности Харьковской губернии, которой посвятил значительную часть работ. В 1838 окончил медицинский факультет Харьковского университета. В 1839–1840 в Петербургском университете изучал геологические дисциплины, осуществляя экскурсии на Урал и в Скандинавию. С 1843 — профессор, зав. кафедрой минералогии и геогнозии, Минералогическим музеем Харьковского университета. Изучал геологическое строение, полезные ископаемые и почвы Украины, а также историю минералогии. Обосновал положение о распространении каменноугольных отложений западнее границ Донецкого складчатого сооружения, впервые сформулировав тем самым идею Большого Донбасса (1867). Основные труды посвящены изучению геологического строения, полезных ископаемых и почв Украины, горному делу. Исследовал химический состав почв Украины, установил границу распространения чернозема Европейской России (1854, 1857). Впервые описал геологию Харьковского артезианского бассейна и обосновал возможность получения подземных вод для водоснабжения Харькова (1862). Составил орогидрографическую и геогностическую карту Харьковской губернии. Основатель Харьковской геологической школы, характерными особенностями которой стали регионально-геологические и гидрогеологические исследования. Воспитал ряд учеников, из которых А.С. Брио, И.Ф. Леваковский, А.В. Гуров стали профессорами Харьковского университета. Состоял членом Копенгагенского общества северных антиквариев (с 1845 г.), французского геологического общества (с 1858 г.), а также действительным членом многих русских ученых обществ. Автор более 60 научных работ, среди которых: «Очерк геогностического состава и минеральных богатств Харьковской губернии», (Х., 1857), «О географическом положении города Харькова» (1859), «О строительных и горючих материалах Харьковской губернии по данным, собранным Пр. Борисяком" (1858), «Сборник материалов, относящихся к геологии Южной России» (Х., 1867), «Местонахождения железных руд в Харьковской губернии» (1868), речь «О развитии горного промысла на юге России» (1868), речь «О черноземе» (Х., 1852) и другие.

середа, 22 березня 2017 р.

Турлей Г.Ф. Корисні копалини Харківщини й сусідніх округ (1927)


Турлей Г.Ф. Корисні копалини Харківщини й сусідніх округ / Г.Ф. Турлей. – Харків: Харків-Друк, 1927. – 16 с. – Окремий відбиток з "Статистичного Бюлетеня", кн.IV.

"В цій праці я хотів, систематизувавши й перевіривши літературні дані, дати короткий огляд корисних копалин Харківщини й 3-х сусідніх округ — Сумщини, Ізюмщини й Куп'янщини (в межах 1926 року). Одною з найважніших умов процвітання окремих округ є планове й всебічне використання корисних копалин, що є на їхнім терені. Надто тепер, коли нам треба не тільки відновлювати, а й розвивити народне господарство, природні багатства округ повинно всебічно й вивчити і злічити, щоб практично використати їх. В надрах Харківщини, Сумщини й Куп'янщини сила різноманітних корисних копалин, які, безперечно, відограють важливу ролю в господарчій діяльності людности згаданих округ." (Г.Ф. Турлей)

Скачать PDF
Источник - электронный архив eScriptorium

Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам (1900)


Родзевич А.И. Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам [в 3 вып.]. Выпуск II. Балашово-Харьковская, Донецкие Каменноугольные, Восточно-Донецкая и Елец-Валуйская линии / Сост. А.И. Родзевич, коммерч. агент юго-вост. ж.д. – Москва: Издание общества Юго-Восточных железн. дорог, 1900. – 318 с.

Из личного архива настоятеля Свято-Тихвинской церкви г. Лисичанска, протоиерея Андрея Павленко. Для сайта поделился лисичанский краевед Дмитрий Лагунов (см. Лисичанский регион - история).

понеділок, 20 березня 2017 р.

Сурожский П. Край угля и железа («Современник», 1913 №4)


Сурожский П. Край угля и железа (очерк) / П. Сурожский // Современник. – Книга 4. Апрель 1913. – С.-Петербург, 1913. – С. 292–312.

«Современник» – ежемесячный журнал литературы, науки, истории, искусства, общественной жизни и политики.

Донецкий бассейн. Сухая, высокая, холмистая степь с балками, запрудами, маленькими пересыхающими летом реченками, на которых лежат большие поселения, выросшие так быстро, так недавно. Всюду, куда ни глянешь, торчат черные трубы, схватываются дымки, стоять телеграфные и телефонные столбы с туго натянутыми проволоками, бегут во все стороны рельсовые пути. Утром и вечером унылый вой гудков на заводах и шахтах, далеко слышный, нагоняющий жуть и скуку. (П. Сурожский).

Скачать PDF

Для сайта предоставил Владимир Куликов. "Индустриализация и образы городского ландшафта Промышленного Юга Российской империи".

Фомин П.И. Металлопромышленность Украины (Труды Комиссии по металлу при Госплане УССР, 1926)


Фомин П.И. Металлопромышленность Украины / Проф. П.И. Фомин. — Харків: Изд. Госплана УССР, 1926. – 52 с. – (Труды Комиссии по металлу при Госплане УССР; №2)

"Опубликовывая работу проф. П . И . Фомина, мы исходим из того, что она представляет собою достаточно полный и ценный материал для широкой постановки вопроса о путях и перспективах развития металлопромышленности — главным образом, металлургии — СССР и проблемы ее районирования. Это, разумеется, не устраняет того обстоятельства, что некоторые из положений и выводов, выдвинутых автором, далеко не представляются бесспорными и подлежат дальнейшему освещению, что и составляет цель всей предпринятой Госпланом УССР обширной работы по металлу, главным образом, в смысле создания достаточно надежной и научнообоснованной базы для разрешения проблемы районирования металла.

Для ближайших десятилетий, как сама по себе ни важна индустриализация окраин, несравненно большее значени в отношении создания возможностей поглощения избыточного сельскохозяйственного населения падает на долю развития промышленности существующих уже промышленных районов страны и, в особенности, Донецкого Бассейна, в широком смысле этого понятия. И в прошлом значение Донбасса и промышленного центра России, в смысле поглощения избыточного аграрного населения, было несравненно больше, чем значение колонизации окраин. А для ближайшего будущего это значение должно еще больше возрасти."
Редакционная комиссия Госплана УССР.

Фомин П.И. Горная и горнозаводская промышленность Юга России. Том 2. История горной и горнозаводской промышленности юга России от восьмидесятых годов прошлого века до войны 1914 года (1921)


Фомин Петр Иванович. Горная и горнозаводская промышленность юга России. Том 2. История горной и горнозаводской промышленности юга России от восьмидесятых годов прошлого века до войны 1914 года / П.И. Фомин. – Харьков: Издательство "Хозяйство Донбасса", 1921. – 204 с.

"Настоящая работа представляет продолжение первого тома истории горной и горнозаводской промышленности юга России, появившегося в 1915 году и охватывающего период времени от возникновения ее до восьмидесятых годов прошлого века. Скачать Том 1-й.

В конце семидесятых годов закончился процесс усиленного железнодорожного строительства на юге России, южная горная и горнозаводская промышленность начала период своего органического развития, Донецкий Бассейн все более и более стал занимать руководящее положение в нашем народном хозяйстве, являясь активным фактором и символом нашей индустриализации.

Мои первоначальные предположения состояли в том, чтобы посвятить особый том истории нашей промышленности в течение 80-х и 90-х годов, а следующий третий том — девятисотым годам, причем последний завершительный четвертый том будет характеризовать военный и современный период. Такое деление соответствовало периодизации в экономической истории Донецкого Бассейна, где девятисотые годы, годы экономической депрессии и возникновения коллективно-капиталистических объединений («Продуголь», «Продамета») определенно отличаются от предыдущего десятилетия девятидесятых годов, с их блестящим экономическим подъемом, сопровождаемым притоком иностранного капитала.

Однако, по целому ряду причин пришлось отказаться от этого обширного плана и попытаться уложить в трех томах все задуманное мною исследование исторического прошлого и современного состояния горной и горнозаводской промышленности юга России: первый том (уже вышедший в свет) — до 80-х годов, второй том — от 80-х годов до мировой войны 1914 года и третий том — военная и послевоенная экономика Донецкого Бассейна.

Конечно, это несколько отразится на типе изложения трактуемых вопросов во втором томе, сравнительно с первым томом: исторически-архивный характер изложения должен уступить место широкому анализу экономического характера, проведенному на фоне общей историко-экономической характеристики русского народного хозяйства."

Проф. П.И. Фомин
Скачать PDF

Для сайта предоставил Владимир Куликов, канд. ист. наук, доцент исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Автор проекта "Индустриализация и образы городского ландшафта Промышленного Юга Российской империи". 

пʼятниця, 17 березня 2017 р.

Свинцовое производство Сухаревских компанейщиков на Северском Донце

Кулiшов М.В., Меценко М.В. Свинцеве виробництво Сухарєвських компанійщіків на Сіверському Дінці (I регіональна науково-краєзнавча конференція «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження - 2017». м. Бахмут, 28 лютого 2017 р.)

Две горы в Серебрянке. «На правомъ высокомъ берегу Донца противъ Сухаревой возвышаются двѣ горы» Иоганн Гильденштедт, 1774 г.

середа, 15 березня 2017 р.

Условия работы Донбасса (1920)


Для чего нам нужен Донецкий бассейн (1919)


Для чего нам нужен Донецкий бассейн [Плакат] / худож. А. П. Апсит. - Москва : Лит. изд. отд. Политупр. РВСР, [1919]. - 1 л. : Цв. литогр.; 73х50 см.

Политический плакат периода Гражданской войны (1918-1920)

Скачать оригинал

Репин Н.А. Заводы Донецкого района (Образовательные прогулки по России 1894-1902)

Репин Н.А. Образовательные прогулки по России. 1894-1902 / Сост. Н.Р. - Санкт-Петербург: тип. А.Бенке, 1903. - 263 с.

Николай Афанасьевич Репин (1837-1903) — действительный член Воронежской ученой архивной комиссии, преподаватель Михайловского Воронежского кадетского корпуса. В его учебном заведении в одном из первых в Российской империи начали практиковаться довольно длительные образовательные поездки с учениками по стране. Экскурсии для кадетов Воронежа начали организовываться в 1894 г. по инициативе директора училища, как раз в год, когда открылась железная дорога, соединившая Воронеж и Курск и представилась возможность легко посетить Киев. Директор училища не имел средств на проведение подобных экскурсий, но договорился с железной дорогой о бесплатном проезде для кадетов и их воспитателей и о проживании в Киевском кадетском корпусе. И так состоялась первая экскурсия в Киев. Кадеты увидели киевские древности, прежде всего Киево-Печерский монастырь с его пещерами и мощами, Собор св. Владимира, университет, место, на котором некогда стояла Десятинная церковь, и многие другие достопримечательности. В дальнейшем такие экскурсии превратились в добрую традицию. Создатели идеи планировали свои экскурсии так: это не должно быть формальное образование, они стремились заинтересовать детей и сочетали в своих экскурсиях посещение исторических памятников, музеев, монастырей, заводов и высокотехнологичных производств, уникальных природных творений.

В книге описаны путешествия воронежских кадетов в Киев, на Юг России (район Донбасса, в Ростов-на-Дону, Таганрог) и Северный Кавказ (Нахичевань, Владикавказ), в 1896 г. - в Москву, Нижний Новгород на Всероссийскую выставку, затем - по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани. Несколько поездок были преимущественно промышленно-образовательного характера. Так, в путешествии на Юг России, Донбасс и Северный Кавказ кадеты посещали завод в Сулине, спускались в шахту, где добывают антрацит, в Нижнем Новгороде они посетили не только Всероссийскую художественно-промышленную выставку, но и машиностроительный завод в Сормово, далее были осмотры предприятий Липецка и Луганска. В Луганске они посетили патронный завод, сталелитейный завод Гартмана и Юрьевский завод, где показаны были различные производственные процессы: клепка паровых котлов, прокатка и литье стали (Мартеновским и Бессемеровским способами) и чугуна, устройство и действие доменных печей. На заводе Ауэрбаха кадетам демонстрировался процесс производства ртути, в Харькове происходит знакомство с работой паровозостроительного завода.

Фрагменты из книги Н.А. Репина, касающиеся путешествия по Донецкому бассейну, дополненные видами промышленных предприятий конца XIX - начала XX вв.

неділя, 12 березня 2017 р.

Копыл А.Г. Бахмут, столица Новой Америки (1998)


Копыл А.Г. Бахмут, столица Новой Америки — Артемовск, 1998. — 96 с.

"Новая Америка" — образное название Донбасса, которое иногда использовали дореволюционные журналисты, писавшие о стремительно развивающемся, еще недавно почти безлюдном крае.

Скачать PDF