Admin Control Panel 

  ЗаписиНалаштуванняДизайнHTMLКоментаріAdSenseСтатистикаЕфективністьGoogle АналітикаВихід 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

четвер, 28 вересня 2017 р.

Кострица Ю.П. Страницы старого Донбасса (1991)


Кострица Ю.П. Страницы старого Донбасса: Очерки. — Донецк: Донбас, 1991. - 83 с.

Книга педагога и краеведа Ю.П. Кострицы из Лисичанска знакомит с историей Донецкого бассейна, развитием его угольной, соледобывающей, металлургической, содовой и другими отраслями промышленности. Рассказано о старейшем в регионе учебном заведении - Лисичанской штейгерской школе - ныне горном техникуме, о его роли в подготовке специалистов для угольной промышленности.
Рассчитана на широкий круг читателей.

Из личной библиотеки Н.Н. Ломако, г. Лисичанск.

четвер, 21 вересня 2017 р.

История Луганского края (2003)

история луганского края книга

История Луганского края: Учебное пособие / Ефремов А.С., Курило В.С. Бровченко И.Ю., Климов А.А., Красильников К.И., Семистяга В.Ф., Подов В.И. — Луганск: Альма-матер, 2003. - 432 с.

В книге впервые предпринята попытка в обобщенном виде изложить историю Луганского края от древнейших времен до наших дней. На конкретном историческом материале излагаются основные этапы развития юго-восточных земель Украины, анализируются причины, закономерности, взаимосвязи и значение важнейших явлений и событий в процессе социально-экономического, политического и культурного развития Луганского края.

Книга предназначена для историков, краеведов, преподавателей и студентов вузов, учителей и учащихся школ, широкого круга читателей — для всех тех, кто интересуется и хочет знать историю родного края.

Скачать PDF

середу, 20 вересня 2017 р.

Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу (2009)


Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу / В.І. Подов, В.С. Курило; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. - 300 с.

У книзі широко представлено історію Донбасу ХVІІ — ХІХ століть. На конкретному історичному матеріалі показано основні етапи розвитку південно-східних земель України, проаналізовано причини, закономірності, взаємозв’язки й значення найважливіших явищ та подій у процесах соціально-економічного, політичного й культурного розвитку краю. Автори детально розповідають про культурні надбання регіону, його давні традиції та внесок у духовний розвиток країни.

Книга розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів ВНЗ, учителів та учнів шкіл, широке коло читачів — усіх тих, хто хоче знати історію України та її регіонів.

Передмова
«З давніх-давен люди звикли називати певні території іменами рік. Так виникли Придніпров’я, Поволжя, Придністров’я, Кубань.

Донбас. Цю назву для території, яка прилягає до центральної частини річки Сіверський Донець і де було віднайдено кам’яне вугілля, фактично ввів у науковий обіг у XIX столітті гірничий інженер та вчений Є.П. Ковалевський, назвавши височину, багату вугіллям, Донецький кряж. Поступово ця назва трансформувалася в Донецький басейн, або скорочено Донбас.

У наш час назва Донбас застосовується до частини території Луганської, Донецької, Дніпропетровської областей України та Ростовської області Російської Федерації. Тут на перший план уже вийшла не наявність річки Сіверський Донець, а наявність вугілля. Воно кардинально змінило цей регіон. Слаборозвинений степовий сільськогосподарський край швидко перетворився на один з найрозвиненіших промислових центрів спочатку Російської імперії, а сьогодні — України.

Починаючи із XVII століття, ці землі заселяли різні потоки переселенців. У своїй більшості це були українці з Полтавщини, Сумщини, Черкащини. З розвитком вугільних копалень, металургії, машинобудування свою кращу долю почали шукати тут не тільки вихідці з центральної України, а й із багатьох окраїн Російської імперії. Так з’явилися росіяни, поволзькі татари, башкири, китайці, корейці, жителі кавказького регіону. Активні міграційні процеси призупинилися на початку 70-х років XX століття. Тому лише останні 40 – 50 років на цих територіях почало складатися осідле населення. Хоча процеси переміщення людей тривають, але, зазвичай, у межах самого Донбасу.

Швидкий економічний розвиток краю, активні міграційні процеси, рання урбанізація призвели до формування певної ментальності населення краю як з позитивними (працелюбність, мужність, пристосованість до важкої фізичної праці), так і негативними (невисокий рівень культури, патерналізм, схильність до недотримання законів і правил) рисами. У той же час коренізація населення веде й до певних ментальних змін, зокрема, до зростання місцевого та українського патріотизму.

Дослідити історію краю, соціуму, виявити характерні тенденції для цих територій — таку мету поставили перед собою автори цієї праці. Свою роботу вчені присвячують усім тим дослідникам історії Донбасу, які зробили свій внесок у те, щоб події різних років і періодів збереглися для наших нащадків.»

Скачать PDF

вівторок, 19 вересня 2017 р.

Лисичанск и штейгерская школа в 1898 г.


Лисичанск (Лисичья балка) — село Бахмутского уезда Екатеринославской губернии; станция Юго-Восточных жел. дор., при реке Сев. Донце. Дворов 461, жителей 3198. Школа, 2 ярмарки, лавки. В 1 вер. — чугуноплавильный завод. Казенное штейгеровское (четырехклассное) училище с 100 чел. учащихся. Здесь начата первая разработка каменного угля в губернии, в 1796 г., для нужд Луганского зав. рабочими, переселенными с Урала и переименованными (1852) в горнозаводских крестьян. Прежде эта волость снабжала все шахты губ. опытными рудокопами. Толщина каменноугольного пласта — 28 арш., падение 13°. На 2 казенных шахтах ежегодно добывается до ½ млн. пд., на 13 крестьянских, разрабатываемых ручным способом артелями — до 200 тыс. пд. Близ села — залежи охры.
А.М. (Мурашкинцев А.А.)
Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, т. XVIIa (1896)

Подов В.И. Как Чирков и Вепрейский открыли залежи угля в балке Скелеватой (Газета "Вперед" (Артемовск) № 94 (15777), 1994 г.)


Алексеев И. Уголь Скелевого (Газета "Вперед" (Артемовск) № 130 (12961), 1981 г.)


понеділок, 18 вересня 2017 р.

Татаринов С.Й., Тутова Н.О., Тутов П.М. Бахмутський край - видатні сторінки історії (2013)


Татаринов С.Й. Бахмутський край - видатні сторінки історії. Історико-краєзнавчий нарис / С.Й. Татаринов, Н.О. Тутова, П.М. Тутов. — Х.: Мачулін, 2013. - 408 с., 119 іл.

Книга містить дослідження історії Бахмутського краю як одного з найстаріших регіонів Донеччини від давніх часів до початку ХХ століття. Використання нових архівних документів і стародруків дало можливість розкрити багато невідомих раніше історичних подій та постатей минулого.
Книга адресується викладачам ВНЗ та загальноосвітніх шкіл, студентам, учням, краєзнавцям і всім тим, хто любить і шанує історію Бахмутського краю.

«Бахмутський край – термін історико-географічний. Він включає територію на північному сході Донецької області в басейні річки Бахмут. У давні часи із степового Центрального Донбасу через Бахмут до Дінця в лісостеп проходили шляхи міграції племен. Край був і залишається багатим мінерально-сировинними ресурсами (мідні, залізні, ртутні руди, сіль, вугілля, вогнетривкі та керамічні глини, вапняки, пісковик). Тут багато цілющих джерел і сприятливе природнє середовище.

Бахмутський край різноманітять археологічні памʼятники від палеоліту до козацької доби. Не дивлячись на його значну дослідженість, завдяки зусиллям учених і любителів старовини різних поколінь, тут невичерпне поле діяльності для археологів і краєзнавців.»

суботу, 16 вересня 2017 р.

Каманин Л.Г. К геоморфологии Волчанской мульды (юго-западного синуса) Кальмиусо-Торецкой котловины в Донецком бассейне (Труды геоморфологического института. Вып.3, 1932)


Каманин Л.Г. К геоморфологии Волчанской мульды (юго-западного синуса) Кальмиусо-Торецкой котловины в Донецком бассейне / Л.Г. Каманин — Ленинград, 1932. – (Академия наук СССР). – (Труды геоморфологического института; вип.3). – С. 19–38.

Волчанская мульда или, как ее называют иначе, юго-западный синус Кальмиусо-Торецкой котловины, является одной из трех составных частей этой котловины — чрезвычайно сложной синклинали, с юго-запада окаймляющей так называемый Главный антиклинал Донецкого кряжа. Синклиналь эта в общем представляет из себя впадину, замкнутую со всех сторон, кроме северо-востока, где она, соединяясь с остальными двумя синусами котловины — мульдами Чистяковской и Макеевской, открывается на северо-запад.

В довольно стройной системе тектоники Донецкого бассейна, основными элементами которой является общая вытянутость антиклиналов и идущих у их подножия мульд в направлении с юго-востока на северо- запад, почти меридиональные очертания Волчанской мульды вносят известный диссонанс, нарушающий общую целостность картины.

Причины этого явления находятся в теснейшей связи и зависимости от тектоники краев Азовского кристаллического массива, которые довольно хорошо могут быть прослежены по краевым выходам вдоль почти всего южного и южной части западного крыльев Волчанской мульды.

Скачать PDF

пʼятницю, 15 вересня 2017 р.

Булычев Н. Описание Кальмиус-Торецкой котловины (Горный журнал 1877 №7 июль)


«В предлагаемой статье собраны все сведения, заявленные на страницах Горного Журнала, а также в сочинениях Ле-Пле, Мурчисона, Гурова, Людвига и в объяснительной записке к пластовой карте западной части Донецкого кряжа гг. Носовых, изд. 1876 года, которые касаются Кальмиусо-Торецкой котловины. Эти сведения были мною проверены и значительно пополнены на основании данных, имеющихся в управлении горной и соляной частями в Области Войска Донского и обязательно мне сообщенных окружным горным инженером П.А Васильевым, а также и данными, которые мне самому удалось собрать на месте.

В Кальмиусо-Торецкой котловине добывалось в год, в последнее пятилетие, 12,6 миллионов пудов минерального угля, следовательно 35% всего количества, добывавшегося в Донецком кряже за то же время. Столь важное значение котловины в горнопромышленном отношении конечно требует и подробнейшего изучения ее, а потому вероятно представленные в этой статье факты и выводы из них окажутся не бесполезными для лиц, которые после меня будут интересоваться этой частью Донецкого кряжа.

Много описана только восточная половина Кальмиус-Торецкой котловины, так как западная половина последней покрыта породами меловой и отчасти пермской системы, и хотя пласты ее и обнажаются, в виде островов, по верховьям речек Волчей (Кураховка), Сухие-Ялы (Ильинка), Соленной (Селидовка, Заполье), Казенного Торца (Новоэкономическое-Кираково, Григорьевка, Золотой колодезь) и по р. Бык и его притокам (Завидово и др.) — но трудно решить принадлежат ли они или нет Кальмиусо-Торецкой котловине; к тому же горнопромышленное значение этой гадательной части котловины весьма ничтожно. Правда, в 1874—1875 годах Кураховка возбуждала большие надежды; богатое французское общество (Société minière et industrielle) затратило громадные деньги (около 2-х мил. руб.) на проведение 30-верстной железной дороги, постройку превосходных помещений для служащих, гостиниц, больниц, на устройство капитальных шахт, но все это к сожалению в настоящее время оставлено и, по свидетельству служившего в обществе горного инженера Авдакова, нет никакой надежды на скорое возобновление предприятия (См. Горн. Журн. за 1877 №2)

Границы, площадь и орографический характер котловины. — Границы восточной половины котловины можно обозначить следующим образом. На севере и востоке — антиклинальная линия Щербиновско-Новопавловской седловины и р. Миус, до впадения в нее Нагольной; отсюда начинается южная граница, которая идет на слободу Амвросиевку на р. Крынке (делая при этом входящую луку), на пос. Попов на р. Грузской и с. Авдотино (Мандрыкино) па Кальмиусе. Начиная от Новопавловки, граница котловины хорошо обозначается на пластовой карте Донецкого кряжа (изд. 1872 г.) почти непрерывной синей линией, означающею выход горного известняка.

В этих границах восточная половина Кальмиусо-Торецкой котловины заключает в себе около 3,000 кв. верст, т.е. равняется 3/19 всей площади Донецкого каменноугольного поля, считая в последнем, согласно Ле-Пле, 1,979,000 десятин или 19,000 квадр. верст. В границах котловины помещаются почти вполне как 1-й горный округ Екатеринославской губернии, так и Миусский горный округ Области войска Донского.

Что касается орографического характера котловины, то, подобно всему Донецкому кряжу, она представляет не ясно выраженную плоскую возвышенность. В северо-восточной своей части, где она примыкает к наиболее возвышенным пунктам Донецкого кряжа (к линии водораздела), ее абсолютная высота значительна, именно достигает 492 футов. На запад от меридиана деревни Никитовки местность постепенно понижается к долине Кривого Торца. Южная часть котловины низменнее северной; она незаметно сливается с последней и также постепенно понижается от востока к западу, к долине Кальмиуса.

Разнообразие в наружных формах поверхности описываемой части кряжа обусловливается почти исключительно ложбинами речек и впадающих в них балок.»

Скачать PDF

вівторок, 12 вересня 2017 р.

Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда (Реконструкция Н.Н. Ломако, 2017)


Уважаемый лисичанский краевед Н.Н. Ломако представил новую карту-реконструкцию — Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Карта издана приложением к II тому "Сборника статистических сведений по Екатеринославской губернии" (Екатеринослав, 1886). С оригиналом можно ознакомится по ссылке — Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда (1885).

Далее размещены отрывки из Статистического сборника, касающиеся объектов горного промысла, указанных на прилагаемой карте.

середу, 6 вересня 2017 р.

Фелькнер И.Ф. Каменный уголь и железо в России (1874)


Фелькнер, Илиодор Федорович. Каменный уголь и железо в России: С картой Донецкого каменноугольного кряжа / Соч. И. Фелькнера. — Санкт-Петербург; Москва: Типография М.О. Вольфа, 1874. - 175 с., 1 л. карт.

Фелькнер, Илиодор Федорович (1829-1895) —  горный инженер, общественный деятель, начальник Луганского завода (1865-1871).

«Илиодор Фелькнер оставил заметный след в истории Донецкого края как видный инженер, общественный деятель и писатель. Свои наблюдения о развитии горной и металлургической промышленности юга, накопленные за многолетнюю работу на Луганском заводе и 25-летнюю жизнь в Донецком крае, Илиодор Фелькнер излагает в книге «Каменный уголь и железо в России», изданной в Санкт-Петербурге в 1874 году книгоиздателем Вольфом. Работа посвящена техническим вопросам: в ней приведены сведения о качестве углей и железной руды, указаны открытые месторождения в Донецком бассейне, описаны первые достижения горнозаводской промышленности. Многие страницы посвящены истории Донецкого края. Книга написана красивым, сочным языком и в целом больше похожа на публицистическое, чем на научно-техническое произведение популярного характера.» (Темник Ю.А. «Столетнее горное гнездо. Луганский завод (1795-1887 гг.). Том I. Выдающиеся деятели науки и техники XVIII - XIX веков», 2004)

понеділок, 4 вересня 2017 р.

О мерах для развития каменноугольной промышленности на юге России, ст. И. Фелькнера (Горный журнал 1867 №2 февраль)


«Какъ бы не была щедро одарена страна природными богатствами, она всегда останется бѣдною, неразвитою и ничтожною въ экономическомъ смыслѣ, ежели естественнымъ богатствамъ ея не открыто сбыта, въ какомъ бы родѣ онъ не явился.

Лучшимъ доказательствомъ тому служитъ каменноугольный бассейнъ на югѣ Россіи, заключающій въ себѣ 37 т. квадр. верстъ и въ этомъ отношеніи не имѣющій себѣ подобнаго въ цѣлой Европѣ.»

Скачать PDF

неділю, 3 вересня 2017 р.

Rudolph Ludwig. Fossile Pflanzen aus der Steinkohlenformation im Lande der donschen Kosaken (Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. T.50, №1, 1876)


Rudolph Ludwig. Fossile Pflanzen aus der Steinkohlenformation im Lande der donschen Kosaken / Рудольф Людвиг. Ископаемые растения из каменноугольной формации в Земле донских казаков // Бюллетень Московского общества испытателей природы, T.50, Ч.1, 1876. – С. 7–25.

«Из каменного угля основных месторождений Российской империи известно сравнительно немного растительных остатков. В моем трактате о каменноугольной формации на земле Донских казаков, опубликованный в 46 томе Бюллетеней (Московского общества испытателей природы), указаны некоторые места, в которых я нашел куски породы с остатками и отпечатками некоторых древних растений, которые я далее хочу подробнее обсудить.

Отпечатки встречаются либо в сопутствующих каменным углям сферосидеритовых конкрециях, которые нередко вследствие степных пожаров превратились в ломкую и покрасневшую, из-за оксида железа, глинистую массу, или по той же причине горелых сланцах, или в не измененных серых и красно-серых, с большим или меньшим содержанием слюды и кварцевого песка, сланцах.

В отдельных случаях стебли и листья папоротников покрыты белой талькообразной субстанцией. Все отпечатки очень четкие, но в большинстве фрагментарные, крайне редко встречаются более крупные, связанные остатки папоротников. По этой причине создается впечатление, что листья были перенесены ветром и водой от места произрастания, прежде чем они были погребены.

При обозначении местонахождений я использовал приведенные в моем трактате обозначения отдельных флецов».

Скачать PDF (на нем. яз.)

Erklärung der Tafel I - Объяснение таблицы

Fig. 1. 1. a. Neuropteris orientalis Ludwig.
„ 2. 2. 2. a. b. Neuropteris desertae Ludwig.
„ 3. 3. a. b. c. d. Odontopteris britannica N. Gutbier.
„ 4. 4. a. b. c. d. e. f. Callipteris brevifolia Ludwig.
„ 5. 5. a. b. c. d. e. Callipteris longifolia Ludwig.
„ f. 6. a. b. Sphenopteris meifolia Sternb.
„ f. 7. a. b. Asplenites lindsaesides Ettingsh.

Rudolph Ludwig. Die Steinkohlenformation im Lande der Don'schen Kosaken (Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. T.46, P.II, 1874)


Rudolph Ludwig. Die Steinkohlenformation im Lande der Don'schen Kosaken (Nebst einer geologischen Karte und einer Tafel mit Gebirgsprofilen) / Рудольф Людвиг. Каменноугольная формация в Земле Донских казаков (С геологической картой и таблицей геологических разрезов)  // Бюллетень Московского общества испытателей природы T. XLVI, Ч.2, (1873) 1874. – С. 290–331.

Исследование немецкого геолога и палеонтолога Рудольфа Людвига из Дармштадта, посвященное каменноугольным отложениям Восточной части Донецкого бассейна, в Земле Войска Донского. Опубликовано в Бюллетене Московского общества испытателей природы, научном журнале одно из старейших натуралистических обществ Российской Империи, учрежденном в 1805 году при Московском императорском университете. Статья на немецком языке.

Журнал выходит с 1829 года. Вначале статьи выходили в основном на французском языке, реже на немецком и изредка (с 1830 года) на русском. Считается, что французский язык был выбран в качестве компромисса в обществе, членами которого были в основном немцы и русские. Начиная с 1896 года количество русских статей увеличилось, а в 1930-х годах статьи на иностранных языках исчезли из журнала.

Рудольф Людвиг в 1860-70-х годах совершил несколько длительных путешествий по Российской империи, в том числе и в угольные районы, что дало ему новый материал для многочисленных публикаций. В начале 1870-х (предположительно 1872-73 гг.) Рудольф Людвиг посетил "одну из самых богатых и важнейших частей каменноугольной формации, расположенную в стране Донских казаков".

«В течение последних лет вели меня технолого-геологические исследования в глубь Российского царства. Это дало мне возможность посетить богатейшие месторождения каменного угля на земле Донских казаков. Сопровождаемый местными знатоками я смог осмотреть начинающиеся разработки угля в ущельях прекрасных долин и множество разведочных работ на месторождениях угля и железной руды. Я проехал таким образом от Сулина у Воронежско-Ростовской железной дороги через Криничную, Должинский, Куричи на Ровеньки и окрестности, оттуда через Крепенскую до Новопавловска на Миусе и в конце в Успенское у Таганрог-Харьковской железной дороги».

Ископаемое царство земли Донских казаков (Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822-32 годах. Сост. В.Д. Сухоруков, 1891)


Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822-32 годах / Сухоруков В.Д. — Новочеркасск: Областная войска Донского типография, 1891. – 301 с. – (Издание Областного Правления войска Донского).

В 1819 году, по ходотайству войскового атамана войска Донского А.К. Денисова, с Высочайшего соизволения, временно учрежден был в Новочеркасске так называемый "комитет о устройстве войска Донского". Между другими предметами занятий, комитет должен был обсудить вопрос об увеличении и более правильном разграничении станичных юртов, "дабы и будущее потомство как писал атаман Денисов, не имело утеснения (в земле), а остатками затем удовлетворить чиновников". Но для этого предварительно нужно было измерить все войсковые земли и привести в известность довольствия каждой станицы и каждого чиновника в отдельности. Потому, ещё до открытия названного комитета, начата была с 1817 года войсковыми землемерами съемка земель и собрание статистических и топографических карт. Но так как работа эта в первые два года шла медленно, то, с открытием в 1819 году комитета, в распоряжение его отправлено было несколько землемеров из соседних губерний, и, кроме того, для наблюдения за съемкою земель, командирован был на Дон полковник Богданович (в 1820 году генерал-майор), в распоряжение которого поступили все землемеры и лица, занимающиеся статистическим описанием округов войска. Среди этих лиц своими способностями выделялся молодой офицер, окончивший курс в Харьковском университете в 1815 г., В.Д. Сухоруков, обративший на себя особое внимание Богдановича и генерал-адьютанта Чернышева, бывшего членом, а потом (с 1820 г.) и председателем названого комитета (впоследствии военный министр). В 1821 году на Сухорукова было возложено, под наблюдением Богдановича, собирание материалов и составление исторического и статистического описания войска Донского, с назначением ему в помошники гг. Кушнарева, Кучерова, Поснова и друг. Труд, возложенный на Сухорукова, пришелся, как нельзя более, ему по душе, и он ревностно принялся за него. Для собрания необходимых сведений, он объехал все округа войска и разобрал архив Новохоперский, а помошники его помогли ему разобрать архивы: Черкасский, Таганрогский, Дубовский, Царицынский, Астраханский и бывших крепостей: Аннинской и Дмитриевской, откуда выписал все примечательные акты, относящиеся к истории войска Донского.


Естественные произведения.

Земля Донских казаков до сих пор не была исследована ни одним естествоиспытателем, и потому о её произведениях всех царств природы, нет никакого сочинения, ни даже частных известий, основанных на методических наблюдениях; между тем, судя по одному видимому богатству и разнообразию сих произведений, оная страна достойна всякого внимания. В отношении к царству ископаемому, горы Миусского и Донецкого округов особенно любопытны. Царство растений равно обильно и разнообразно по всей здешней земле: теплый климат, различные местоположения и грунт, обширные дикие степи — все к тому способствует. В животном царстве есть богатство птиц и рыбы (звери удалились, когда умножилось здесь население); ещё более насекомые, многоразличные по своему образованию должны были бы обратить внимание испытателей.

Здесь излагаются некоторые подробности о каждом из трех царств природы, особенно только в отношение доставляемых ими или могущих проистекать от них различных выгод и удобностей в способах жизни, в распространении промышленности и проч.

1. Царство ископаемое.

Не имея ученых минералогических известий о недрах Донской земли, по одним поверхностным наблюдениям открываются здесь следующие, достойные особенного внимания, ископаемые: каменный уголь, черный карандаш или мыловка, затверделый глинистый шифер, или аспид различных видов, известковый камень, мел, поваренная соль, английская, или глауберова соль, слюда, селенит, железная и свинцовая руды, серный колчедан, купорос и проч. Здесь исчислены только те ископаемые, кои, по значительному количеству их, приносят или могут принести общественную или частную пользу, или составляют предмет народной промышленности. Прочие ископаемые, в меньшем количестве здесь содержащиеся, частью упоминаются при описании гор.

суботу, 2 вересня 2017 р.

Пароходство по р. Донцу. Горного Инженера Фелькнера 1-го (Горный журнал 1869 № 8 август)


Статья горного инженера, начальника Луганского горного округа (1865-1871 гг.) Илиодора Федоровича Фелькнера о пароходстве по Северскому Донцу и деятельности небольшого железного парохода «Лисичанск», напечатанная в августовском номере Горного журнала за 1869 год.

В 1867 году по заказу Лисичанского литейного завода был построен небольшой пароход «Лисичанск», для сообщения и перевозки различных грузов между Лисичанском, Луганским заводом и Ростовом. Однако 14 ноября 1869 года судно получило пробоину и вышло из строя.

Пароход «Донец» (Из книги Н.А. Залесского «Одесса» выходит в море: Возникновение парового мореплавания на Черном море, 1827-1855 гг.», 1984)

Пароход «Донец». Рисунок из экспозиции Музея истории Ростовского мореходного училища. Источник: Сайт истории Донского края «Ростовский берег».
«Для перевозки каменного угля из Лисичанских копей по Северному (Северскому) Донцу и Дону до Ростова Горное ведомство признало целесообразным иметь железный буксирный пароход, который бы водил порожние баржи вверх по Северному Донцу до Лисичанска, а затем, загрузив их там каменным углем, буксировал бы вниз по реке до Ростова.»

Цитаты из книги Н.А. Залесского «Одесса» выходит в море: Возникновение парового мореплавания на Черном море, 1827-1855 гг.». На основе архивных документов автором изложена подробная информация о данном пароходе.